alt

Helpwch gydag ymchwil

Cynnwys y cyhoedd yw aelodau o’r cyhoedd yn rhannu o’u hamser ac o’u profiadau personol er mwyn helpu i ddylanwadu ar ba ymchwil sy’n cael ei chynnal a sut y mae’n cael ei chynnal.

Mae cynnwys y cyhoedd wedi’i blannu ym mhob rhan o’r broses ymchwil er mwyn sicrhau bod yr ymchwil yn berthnasol i anghenion pobl a’u pryderon.

Mae’n caniatáu i’r sawl a fydd yn elwa o’r ymchwil neu’r newid o ran y gofal neu’r ymarfer yn y pendraw gael llais.

Gall hyn fod trwy:

  • helpu i flaenoriaethu pa ymchwil sy’n bwysig trwy ymuno â phaneli cyllido;
  • penderfynu sut y mae ymchwil yn cael ei chynnal trwy gyfrannu at y broses o gynllunio’r astudiaeth;
  • cynghori ar y ffordd y caiff yr ymchwil ei chyflwyno er mwyn sicrhau’r profiad gorau ar gyfer y bobl sy’n cymryd rhan mewn astudiaeth; a,
  • chynnig awgrymiadau ar gyfer sut y caiff yr ymchwil ei gweithredu er mwyn i bobl allu elwa o’r wybodaeth newydd a grëwyd gan yr astudiaeth. 

Mae is-adran Ymchwil a Datblygu Llywodraeth Cymru, trwy Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, yn gyfrifol am lunio’r polisïau er mwyn sicrhau bod cynnwys y cyhoedd wedi’i ystyried fel rhan allweddol o bob ymchwil ym maes iechyd a gofal cymdeithasol a gynhelir yng Nghymru.

I helpu ymchwilwyr ac aelodau o’r cyhoedd i ddeall sut y gall cynnwys y cyhoedd ystyrlon gael ei gynnwys yn rhan o bob ymchwil ym maes iechyd a gofal, mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru wedi cydweithredu â nifer o sefydliadau eraill i lunio Safonau’r Deyrnas Unedig ar gyfer Cynnwys y Cyhoedd

Mae’r Safonau’r Deyrnas Unedig hyn yn darparu canllawiau ac adnoddau er mwyn sicrhau gall cynnwys y cyhoedd ffurfio rhan allweddol o’r broses o lunio a chynnal ymchwil.

Dros y 12 mis diwethaf, mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru wedi bod yn gweithio gydag aelodau o’r cyhoedd, ymchwilwyr a sefydliadau sy’n gyfrifol am gyllido a rheoli ymchwil i rannu syniadau ynghylch yr hyn y mae ei angen nesaf ar Gymru er mwyn gwella gweithgareddau cynnwys y cyhoedd ac i gytuno arnynt. Disgwylir i ganlyniadau’r gwaith hwn, a’r cynlluniau ar gyfer gweithgareddau’r dyfodol, gael eu cyhoeddi yn hwyrach yn 2020. Dewch yn ôl yn fuan i ddysgu sut gallwch chi ddod o hyd i’ch rôl mewn ymchwil ym maes iechyd a gofal cymdeithasol a’r ffyrdd y gallwch chi gymryd rhan. 

Nid ystyrir rolau cynnwys y cyhoedd yn gyflogaeth ond ni ddylai neb fod ar ei golled. Yn aml, caiff ei disgrifio fel gweithio gydag ymchwilwyr i gynllunio, dylunio, rheoli a chynnal ymchwil.

Mae gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru dîm penodedig sy’n helpu cefnogi aelodau o’r cyhoedd i gymryd rhan mewn ymchwil. Mae’r tîm hwn yn cysylltu â sefydliadau ledled y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.

Gall y tîm helpu o ran:

Os ydych yn ymchwilydd, hoffech gynnwys aelodau o'r cyhoedd yn eich ymchwil anfonwch e-bost atom.