Man and woman at a desk chatting

Gweithio gyda Sefydliadau Ymchwil Glinigol (CRO)

"Mae PPD wedi bod yn gweithio gydag Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru am fwy na phedair blynedd i ddod â chyfleoedd ymchwil fasnachol o ansawdd uchel i gleifion yng Nghymru. 

Mae defnyddio gwasanaeth dichonoldeb Cymru gyfan wedi cyfoethogi ein gweithgareddau gwirio dichonoldeb a dethol safleoedd, ac mae wedi’i gwneud hi’n haws cael gwybodaeth leol am lwybrau gofal ac ymchwilwyr posibl, sydd wedi helpu PPD i sicrhau bod nifer mor fawr â phosibl o astudiaethau dichonoldeb wedi dod i ysbytai’r GIG yng Nghymru. Mae’r astudiaethau hynny wedi cynnwys hematoleg, oncoleg, cardiofasgwlaidd, niwrowyddoniaeth, clefyd heintus a meddygaeth gyffredinol.

Mae tîm diwydiant Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru wedi bod yn hynod ymatebol trwy roi cymorth gwerthfawr iawn i ddod o hyd i ffyrdd i oresgyn rhwystrau wrth wneud gweithgareddau dechrau astudiaeth.”

Hugh Devine

Uwch Gyfarwyddwr, Rheolaeth Glinigol, PPD

I gael rhagor o wybodaeth am gynnal ymchwil fasnachol yn GIG Cymru, cysylltwch â’n tîm diwydiant: industry-research@wales.nhs.uk