alt

Datblygu gyrfa

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn ariannu gwaith ymchwil o ansawdd uchel er budd y GIG, iechyd y cyhoedd a gofal cymdeithasol, ac yn darparu dulliau dysgu a chymorth i alluogi ymchwilwyr fynd i’r afael â heriau iechyd a gofal cymhleth y dyfodol.

Drwy annog diwylliant ymchwil positif mewn sefydliadau iechyd a gofal rhoddir mwy o fynediad i gleifion a’r cyhoedd at astudiaethau ymchwil sy’n cynorthwyo i wella gofal a dewisiadau o ran triniaeth. Mae sefydliadau ymchwil gweithredol hefyd yn fwy tebygol o ddenu a chadw’r staff gorau a rhoi cyfleoedd i ddatblygu mwy o’r gweithlu, gan eu bod yn galluogi’r staff i weithio ar y rheng flaen ym maes gwybodaeth ac ymarfer presennol. 

Os ydych yn ystyried camu ymlaen yn eich gyrfa ymchwil ac yn awyddus i gael gwybod mwy am y cyfleoedd a gynigir gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, mae nifer o gynlluniau ar gael i ymchwilwyr iechyd mewn gwahanol broffesiynau a chanddynt wahanol gefndiroedd a diddordebau ymchwil. Ymysg y rhain mae:

Dyfarniad Amser Ymchwil y GIG (NHS RTA) – Amser wedi’i ddiogelu i gymryd rhan mewn gweithgaredd ymchwil y GIG

Mae Dyfarniad Amser Ymchwil y GIG ar agor i staff GIG Cymru, neu staff ar gontract GIG Cymru (megis meddygon, deintyddion, nyrsys, bydwragedd, gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd a gwyddonwyr clinigol) ym meysydd gofal sylfaenol, eilaidd neu gymunedol neu iechyd cyhoeddus.  Ei nod yw meithrin gallu a chapasiti ymchwil yn y GIG drwy roi’r cyfle i staff wneud cais am amser wedi’i ddiogelu i gymryd rhan mewn gweithgaredd ymchwil.

Dyfarniad Cymorth Dysgu Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Nod Dyfarniad Cymorth Dysgu Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yw hyrwyddo cyfle cyfartal i staff sy’n gweithio mewn swyddfeydd ymchwil a datblygu’r GIG, staff sy’n cyflawni gwaith ymchwil a gyflogir gan y GIG, a staff y Ganolfan Gymorth drwy ddarparu cymorth ariannol i’r rhai sy’n bwriadu dilyn astudiaeth addysg uwch

Cydweithrediad Cynyddu Gwaith Ymchwil

Ariennir Cydweithrediad Cynyddu Gwaith Ymchwil Cymru (RCBCCymru) gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru a’i nod yw cynyddu gallu a chapasiti ymchwil ym maes nyrsio, bydwreigiaeth, gwyddorau clinigol fferyllol, a phroffesiynau perthynol i iechyd, a chyfrannu at y broses o ddatblygu rolau academaidd clinigol.

Partneriaeth ydyw rhwng chwe phrifysgol yng Nghymru (prifysgolion De Cymru, Abertawe, Caerdydd, Metropolitan Caerdydd, Glyndŵr a Bangor) sy’n rhoi cyfle i ymchwilwyr newydd a phrofiadol yn y proffesiynau uchod ddilyn cymrodoriaeth ymchwil. Bydd RCBCCymru yn ymgysylltu â’r GIG, diwydiannau, elusennau a’r rhai sy’n llunio polisïau i gynnig ystod o ddyfarniadau, sy’n amrywio o gymrodoriaethau y Cyntaf i mewn i Ymchwil, Doethuriaeth, a chymorth i'r rhai sy’n awyddus i ddilyn astudiaethau ôl-ddoethurol.

Mae’r cydweithrediad yn gweithio i ddatblygu’r rhai sy’n gwneud gwaith ymchwil am y tro cyntaf, gan gynorthwyo i sicrhau bod y llwybr i fod yn ymchwilydd annibynnol yn un mwy deniadol a hygyrch.