alt

Gweithgarwch cyhoeddus mewn ymchwil

Bob wythnos, mae cannoedd o bobl yn helpu i ymchwil ym maes iechyd a gofal gael ei chynnal yng Nghymru. Mae ymchwil o safon dda yn hanfodol er mwyn ein helpu ni i ddod o hyd i driniaethau newydd a ffyrdd newydd o wella gwasanaethau iechyd a gofal. 

Nid yw’r ymchwil hon yn bosib heb gymorth a chyfraniadau’r cyhoedd. Gall hyn fod ar ffurf cymryd rhan mewn astudiaethau ymchwil unigol. Gall hyn hefyd fod trwy rannu o’u hamser a’u profiadau personol er mwyn helpu i hysbysu’r blaenoriaethau, y dyluniad, y dull cyflenwi a’r dull gweithredu ar gyfer yr ymchwil er mwyn sicrhau ei bod yn fwy perthnasol i anghenion pobl. Gelwir hyn yn gynnwys cyhoeddus mewn ymchwil. 

Er mwyn i bobl allu cymryd rhan mewn ymchwil, mae angen i ni ddweud wrthyn nhw fod ymchwil yn cael ei chynnal a pha mor bwysig y mae eu cyfranogiad a’u cynnwys. Gelwir yr hyn yr ydyn ni’n ei wneud er mwyn dweud wrth bobl am ymchwil yn ymgysylltu â’r cyhoedd.

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n credu bod ymgysylltu ystyrlon â’r cyhoedd yn bwysig er mwyn cynnal ymchwil dda, ddiogel a foesegol a dylai fod yn rhan arferol o’r broses ymchwil.

Pan fyddwn ni’n sôn am y cyhoedd/aelodau o’r cyhoedd, rydyn ni’n golygu gofalwyr, cleifion, teulu a ffrindiau’r cleifion, darpar gleifion a phobl sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd a gofal.

Er mwyn ei gwneud hi’n haws i chi ddysgu pa weithgarwch cyhoeddus y gallwch chi gymryd rhan ynddo a sut i gymryd rhan, rydyn ni wedi’i rannu’n dair adran:

Dysgwch am ymchwil (ymgysylltu)

Dysgwch am yr ymchwil ym maes iechyd a gofal cymdeithasol sy’n cael ei chynnal neu sydd wedi’i chynllunio i gael ei chynnal yng Nghymru a’r tu hwnt i Gymru.

Darllenwch am brofiadau pobl eraill wrth ymgysylltu ag ymchwil ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.

Os ydych chi eisoes wedi helpu neu wedi cymryd rhan mewn ymchwil, gallwch chi rannu eich profiad gyda phobl eraill er mwyn rhoi gwybod iddynt am yr hyn sy’n cael ei chynnal yng Nghymru a sut gall pawb gyfrannu ati.

Cymerwch ran mewn ymchwil 

Dysgwch am yr astudiaethau ymchwil sy’n cael eu cynnal yng Nghymru ac yn y Deyrnas Unedig a darganfod a ydych chi’n gymwys i gymryd rhan.

Mae nifer o ffyrdd y gallwch chi gymryd rhan mewn astudiaethau, o lenwi arolwg am brofiadau eich sefyllfa neu’ch cyflwr, i roi sampl gwaed neu gymryd rhan mewn astudiaeth feddygol.

Helpwch gydag ymchwil (cynnwys y cyhoedd)

Defnyddiwch eich profiad fel aelod o’r cyhoedd i helpu’r ymchwilwyr i lunio ac i gynnal eu hastudiaethau ymchwil. Gallech chi fod yn defnyddio eich profiad byw fel claf, gofalwr neu ddefnyddiwr gwasanaeth i rannu’r hyn sy’n bwysig ei hystyried a sut gall y cynlluniau ymchwil effeithio ar y bobl sy’n cymryd rhan.

 

 

 

Cofrestrwch i dderbyn ein e-bost Cynnwys pobl o bwys bob wythnos i dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf oll o ran straeon, cyfleoedd a digwyddiadau – fyddwch chi ddim eisiau methu hyn.